เทศบาลตำบลไผ่

วัน พุธ
ที่ 19 มกราคม 2565
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ เทศบาลตำบลไผ่ Welcome to the web Municipal Tambon Phai
เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาล
พันธกิจการพัฒนา
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลไผ่
ข้อมูลสภาพทั่วไป
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
O5.ติดต่อเรา
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
แผนที่เทศบาล/ ที่ตั้ง
จัดการข้อมูล

 
งานโครงสร้าง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กองการศึกษา
 

 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่
กรรมการฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
กรรมการในแต่ละฝ่ายของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่
 

 
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 

 
ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน
กศน.ตำบลไผ่
 

 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
บ้านหนองโพน หมู่ 1
บ้านหนองไผ่ หมู่ 2
บ้านโคกล่าม หมู่ 3
บ้านคำเม็ก หมู่ 4
บ้านโนนสะอาด หมู่ 5
บ้านเริงนาแก หมู่ 6
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8
บ้านโนนทอง หมู่ 9
 

 
หน่วยงานราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

Activity ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลไผ่
 

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ บ้านโนนสะอาด

มอบเงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ไผ่ วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ศพด.ทต.ไผ่

พิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ถนนสายหน้าเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะผู้บริหาร กำนัน เจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียมยาคนพิการทางการมองเห็น ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่
อัลบั้มทั้งหมด

งานควบคุมภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
  บทความทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ...
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ลดการใช้พลาสติกและโฟม"...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเล...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง...
  บทความทั้งหมด
ข้อมูลข่าวสารโควิด-19
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564...
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564...
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564...
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2564...
  บทความทั้งหมด
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุื จังหวัดกาฬสินธุ์...
เทศบาลตำบลไผ่ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕...
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ร่วมกิจกรรมโครงการ"หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ร่วมกันลดปริมาณขยะ งดถุงพลาสติกและโฟม พัฒนาความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพน้อมคืนคุณภาพชีวิตให้สังคม ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่...
  บทความทั้งหมด
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลไผ่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่สาม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ วันที่สอง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
  บทความทั้งหมด
กองคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกล่าม ม.3 (สายรอบบ้าน) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
  บทความทั้งหมด
กองช่าง
ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการปฎิบัติการกำกับดูแลโรงงาน...
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535...
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของการขุดดินและถมดิน ...
  บทความทั้งหมด
กองการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลไผ่ ตามสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๗กรกฎาคม ๒๕๖๔...
ประกาศเทศบาาลตำบลไผ่ เรื่อง การแจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศหยุดเรียนสถานการณ์โควิด...
กำหนดการการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
  บทความทั้งหมด
กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ...
  บทความทั้งหมด
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ ของเขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลื่อกตั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ...
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ กรณีเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั...
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องการรับสมัครนายกเทศมนตรี...
  บทความทั้งหมด
 
 
นายประครอง สุไผ่โพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่
Mr.Prakrong Suphaipho
Mayor Tambon Phai

 
เทศบาลตำบลไผ่
นางสาวปอลจิต นาถมทอง
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่
Mrs.Pauljit Nathomthong
Municipal Clerk Tambon Phai 
สถิต
ออนไลน์ : 1   
สถิติวันนี้ : 13  
สถิติเดือนนี้ : 348  
สถิติปีนี้ : 348  
รวม : 38,332  
เริ่มนับวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556 
 

 
สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่เทศบาลตำบลไผ่ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง

 
 
หน่วยงาน อปท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
เทศบาลตำบลนาจารย์
เทศบาลตำบลโพนทอง
เทศบาลตำบลลำคลอง
เทศบาลตำบลภูดิน
เทศบาลตำบลขมิ้น
เทศบาลตำบลบึงวิชัย
เทศบาลตำบลหลุบ
เทศบาลตำบลเหนือ
เทศบาลตำบลกลางหมื่น
เทศบาลตำบลภูปอ
เทศบาลตำบลลำพาน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
เทศบาลตำบลสมเด็จ
เทศบาลตำบลโนนบุรี
เทศบาลตำบลร่องคำ
เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลกุดสิม
เทศบาลตำบลดอนจาน
เทศบาลตำบลนามน
เทศบาลตำบลนาคู
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เทศบาลเมืองบัวขาว
เทศบาลตำบลกมลาไสย
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
เทศบาลตำบลคำม่วง
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 


เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-840337 โทรสาร 043-010470
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร

Copyright © 2013 All rights Reserved. Powered by Piyanat Design. piyanatst@hotmail.com