ผลการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ต้องปรับปรุง
2201 2043 2043 16 25