ผลการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ต้องปรับปรุง
2196 2042 2043 16 24