เทศบาลตำบลไผ่

วัน
ที่ 13 มิถุนายน 2564
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ เทศบาลตำบลไผ่ Welcome to the web Municipal Tambon Phai
เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาล
พันธกิจการพัฒนา
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลไผ่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
โครงสร้างเทศบาลตำบลไผ่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กองการศึกษา
ข้อมูลสภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาลตำบลไผ่
ติดต่อเรา
บริการออนไลน์(E-servic)
การปรเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
Facebook เทศบาลตำบลไผ่
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่
คู่มือการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนที่เทศบาล/ ที่ตั้ง
จัดการข้อมูล

 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่
คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่
กรรมการฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
กรรมการในแต่ละฝ่ายของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่
 

 
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 

 
ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน
กศน.ตำบลไผ่
 

 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
บ้านหนองโพน หมู่ 1
บ้านหนองไผ่ หมู่ 2
บ้านโคกล่าม หมู่ 3
บ้านคำเม็ก หมู่ 4
บ้านโนนสะอาด หมู่ 5
บ้านเริงนาแก หมู่ 6
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8
บ้านโนนทอง หมู่ 9
 

 
หน่วยงานราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

Activity ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลไผ่
 

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล ,ผอ.กองฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไผ่จัดกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านคำเม็ก

ผู้บริหารมอบใบบประกาศนียบัตรให้กับซีจีย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ รพ.สต.บ้านหนองโพน

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านหนองไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
อัลบั้มทั้งหมด

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องการรับสมัครนายกเทศมนตรี...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเล...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ประกาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ...
  บทความทั้งหมด
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม...
ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
  บทความทั้งหมด
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลไผ่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่สาม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ วันที่สอง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
  บทความทั้งหมด
กองคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1- บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3- (รอบหมู่บ้าน) -บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7- บ้านขมิ้น 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
  บทความทั้งหมด
กองช่าง
ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการปฎิบัติการกำกับดูแลโรงงาน...
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535...
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของการขุดดินและถมดิน ...
  บทความทั้งหมด
กองการศึกษา
ประกาศเทศบาาลตำบลไผ่ เรื่อง การแจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศหยุดเรียนสถานการณ์โควิด...
กำหนดการการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
  บทความทั้งหมด
กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ...
  บทความทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเล...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง...
  บทความทั้งหมด
 
 
นายประครอง สุไผ่โพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่

Mayor Tambon Phai

 
เทศบาลตำบลไผ่
นางสาวปอลจิต นาถมทอง
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่
Mrs.Pauljit Nathomthong
Municipal Clerk Tambon Phai 
สถิต
ออนไลน์ : 1   
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 164  
สถิติปีนี้ : 2,102  
รวม : 35,087  
เริ่มนับวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556 
 

 
สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่เทศบาลตำบลไผ่ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง

 
 
หน่วยงาน อปท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
เทศบาลตำบลนาจารย์
เทศบาลตำบลโพนทอง
เทศบาลตำบลลำคลอง
เทศบาลตำบลภูดิน
เทศบาลตำบลขมิ้น
เทศบาลตำบลบึงวิชัย
เทศบาลตำบลหลุบ
เทศบาลตำบลเหนือ
เทศบาลตำบลกลางหมื่น
เทศบาลตำบลภูปอ
เทศบาลตำบลลำพาน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
เทศบาลตำบลสมเด็จ
เทศบาลตำบลโนนบุรี
เทศบาลตำบลร่องคำ
เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลกุดสิม
เทศบาลตำบลดอนจาน
เทศบาลตำบลนามน
เทศบาลตำบลนาคู
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เทศบาลเมืองบัวขาว
เทศบาลตำบลกมลาไสย
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
เทศบาลตำบลคำม่วง
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 


เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-840337 โทรสาร 043-010470
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร

Copyright © 2013 All rights Reserved. Powered by Piyanat Design. piyanatst@hotmail.com