เทศบาลตำบลไผ่

วัน เสาร์
ที่ 28 พฤษภาคม 2565
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ เทศบาลตำบลไผ่ Welcome to the web Municipal Tambon Phai
เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาล
พันธกิจการพัฒนา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานสภาพพื้นที่
เทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั่วไป
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เทศบาล/ ที่ตั้ง
O2.คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่
ITA 2565
จัดการข้อมูล

 
งานโครงสร้าง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานการเจ้าหน้าที่
 

 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่
กรรมการฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
กรรมการในแต่ละฝ่ายของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่
คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ
คณะกรรมการพัฒนาตำบลส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ ปี 2565
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลไผ่
คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชุดระงับเหตุตำบลไผ่
ผู้ก่อตั้งชมรมคนพิการทุกประเภท เทศบาลตำบลไผ่
ผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ระบบการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่ง พิง ( LTC ) เทศบาลตำบลไผ่
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลไผ่ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2565
คณะทำงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
คณะทำงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information system : LEC)
 

 
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
 

 
ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน
กศน.ตำบลไผ่
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลไผ่
วัดสุมังคลาราม (1)
วัดป่าอุดมพร (1)
วัดศรีสุมังคลาราม (2)
วัดศรีวนาราม (3)
วัดป่าสามัคคีธรรม (3)
ที่พักสงฆ์ธารน้ำใส (4)
วัดบ้านโนนสะอาด (5)
วัดโนนไฮวนาราม (7)
วัดคำเม็กโนนทอง (9)
 

 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่
บ้านหนองโพน หมู่ 1
บ้านหนองไผ่ หมู่ 2
บ้านโคกล่าม หมู่ 3
บ้านคำเม็ก หมู่ 4
บ้านโนนสะอาด หมู่ 5
บ้านเริงนาแก หมู่ 6
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8
บ้านโนนทอง หมู่ 9
สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล
 

 
หน่วยงาน อปท. จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
เทศบาลตำบลนาจารย์
เทศบาลตำบลโพนทอง
เทศบาลตำบลลำคลอง
เทศบาลตำบลภูดิน
เทศบาลตำบลขมิ้น
เทศบาลตำบลบึงวิชัย
เทศบาลตำบลหลุบ
เทศบาลตำบลเหนือ
เทศบาลตำบลภูปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
เทศบาลตำบลสมเด็จ
เทศบาลตำบลโนนบุรี
เทศบาลตำบลร่องคำ
เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลกุดสิม
เทศบาลตำบลดอนจาน
เทศบาลตำบลนามน
เทศบาลตำบลนาคู
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
เทศบาลตำบลกมลาไสย
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
เทศบาลตำบลคำม่วง
เทศบาลตำบลกลางหมื่น
เทศบาลตำบลลำพาน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองสอ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
 

 
หน่วยงานราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมการปกคตรองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
 

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
Activity ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลไผ่
 

กองการศึกษา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงทรายจัดทำสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ล้ม และติดตั้งให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถอ่านข้อความประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลไผ่ได้ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ ให้ดูเรียบร้อย สะอาดตา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่เขตบ้านโคกกว้าง

กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไผ่ ให้ความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านใส่สิ่งปลูกสร้าง ป้องกันหักโค่นใส่บ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ เขตพื้นที่บ้านเริงนาแก

คณะผู้บริหารเทศบาล ฯ ออกตรวจสอบและกำกับดูแลการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนสะอาด - หนองไผ่ ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณจุดก่อสร้างสายโนนสะอาด - หนองไผ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รดน้ำต้นไม้และพรวนดิน เพื่อรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ ให้ดูเรียบร้อย สวยงาม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในห้องทำงานของสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ ในการป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากมีพนักงานบางคนตรวจพบการติดเชื้อฯ และป้องกันการแพร่เชื้อแก่ประชาชนผู้มารับบริการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ภายในห้องทำงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่
อัลบั้มทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูลนะครับ
  บทความทั้งหมด
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
สรุปการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM ตำบลไผ่ ณ วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565...
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่้อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมั...
ข้อมูลการบันทึกจำนวนครัวเรือนที่สำรวจในระบบ ThaiQM.com ตำบลไผ่ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565...
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565...
  บทความทั้งหมด
กองคลัง
รายงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลไผ่...
ข่าวกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกลางยกเลิกแนวทางปฏิบัติตาม ว 845 และยกเว้นการปฏิบัติตามกกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน แก้ไขปัญหาการสมย...
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ...
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิ...
  บทความทั้งหมด
กองช่าง
เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ( การปฐมนิเทศโครงการ ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ ...
ถาม - ตอบ การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้หรือไม่...
แบบสรุปโครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2564 ( ขอใช้เงินเหลือจ่าย ) เทศบาลตำบลไผ่ จำนวน 6 โครงการ...
แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์การลงดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่หมู่บ้านให้ผู้นำหมู่บ้านทราบ...
  บทความทั้งหมด
กองการศึกษา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา...
คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่ ที่ 274 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีการศึกาษ 2565 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565...
คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่ ที่ 240 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565...
  บทความทั้งหมด
กองสวัสดิการสังคม
เอกสารประกอบการร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ...
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง ...
ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564...
หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ...
  บทความทั้งหมด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานสถานการณ์ข้อมูลผู้ป่วยโรค COVID - 19 ตำบลไผ่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565...
เอกสารประกอบการเสวนา การพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่ม อปท. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Application Zoom) จัดโดย มูลน...
รายชื่อบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ในการลงมอบกายอุปกรณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านโคกล่าม เริงนาแก โกกว้าง...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
  บทความทั้งหมด
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลไผ่
สภาเทศบาลตำบลไผ่ ประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ ในการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห...
แนวปฏิบัติของงานกิจการสภาท้องถิ่น กรณีรับหลักการร่างข้อบัญญัติ (ข้อ 47)...
บทความว่าด้วยการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายก อปท. และการเรียกประชุมสภาครั้งแรก ต้องรอประกาศครบตามจำนวนหรือไม่...
  บทความทั้งหมด
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน...
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
  บทความทั้งหมด
 
 
เทศบาลตำบลไผ่
นายประครอง สุไผ่โพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่
Mr.Prakrong Suphaipho
Mayor Tambon Phai

 
เทศบาลตำบลไผ่
นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่
Mr.Chaiwit Prasertsookh
Municipal Clerk Tambon Phai


ภาษีออนไลน์


 
สถิต
ออนไลน์ : 1   
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,179  
สถิติปีนี้ : 3,743  
รวม : 41,727  
เริ่มนับวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556 
 

 
สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่เทศบาลตำบลไผ่ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง

 

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-840337 โทรสาร 043-010470
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร

Copyright © 2013 All rights Reserved. Powered by Piyanat Design. piyanatst@hotmail.com