คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

 

นางสมจิตร   ภูคงน้ำ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลไผ่

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่

วันที่   ๗   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่

 

 

 

*********************

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

                  

                                ตามที่เทศบาลตำบลไผ่  จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  กรณีครบวาระ  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๒๕  มกราคม   ๒๕๕๗  และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  ๒๖ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ซึ่งดิฉันนางสมจิตร ภูคงน้ำ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่  เลือกดิฉันให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๘  ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓)  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ดิฉันนางสมจิตร  ภูคงน้ำ  นายกเทศมนตรีตำบลไผ่  ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่  ขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่  ต่อหน้าสภาเทศบาลตำบลไผ่  อันทรงเกียรติแห่งนี้  ดังนี้

                   ๑.  ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

                         ๑.๑  ก่อสร้างถนนระหว่างหมู่บ้านเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งถ่ายพืชผลทางการ

                                เกษตรจากชุมชนสู่เมือง

                         ๑.๒  จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

                         ๑.๓  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลำห้วยในตำบลไผ่

                   ๒. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

                        ๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่

                               ตำบลไผ่

                        ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแก่ผู้นำหมู่บ้าน

                               และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่

                        ๒.๓  จัดให้มีตลาดชุมชนที่สะอาดถูกสุขลักษณะในเขตพื้นที่ตำบลไผ่

                        ๒.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีไทย  และพุทธศาสนา

                        ๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต่างๆแก่เยาวชนในท้องถิ่น

                   ๓.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                         ๓.๑  ทำถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไผ่ให้เป็นถนนคอนกรีต/ลาดยาง

                         ๓.๒  ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ขยายเขตไฟฟ้า  น้ำประปาในสถานที่หลักและ จำเป็นในเขตพื้นที่ตำบลไผ่

                   ๔.  ด้านพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

                        ๔.๑  ปรับปรุงภูมิทัศทุกหมู่บ้านให้เป็นระเบียบ สวยงาม ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่

                   ๕.  ด้านพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ

                        ๕.๑  ปรับปรุงระบบบริหารเทศบาลตำบลไผ่

                        ๕.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน

                               นโยบายทั้ง  ๕  ประการนี้  ที่กล่าวมาแล้วนั้น  ล้วนเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลไผ่  ดังนั้นการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการ  สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่  ๕  ประการและปัจจัยที่สำคัญคือ  การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

                               ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งในส่วนของสภาเทศบาล  ประชาชน  ที่จะแถลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง  และในการนี้  ดิฉันขอแนะนำ  ทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของ  ดิฉัน  ดังนี้

                   ๑.  นายนงค์   คำพิศมัย                ตำแหน่ง    รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๒.  นางสาวณธิณิฐ    ล่ำสัน          ตำแหน่ง     รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๓.  นางรัศมี     โลหะพรม             ตำแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๔.  นายสาคร     ตาลาคุณ            ตำแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                              ดิฉันขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า  ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหาร  ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่  ให้มีความก้าวหน้า  โดยดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  และดิฉันเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่จะร่วมมือทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ  เพราะเป้าประสงค์ของเราทุกคนคือ ประโยชน์สุขของประชาชน

         

                                ทั้งนี้  นโยบายที่นำเสนอ  อยู่ภายใต้เงื่อนไข  อำนาจหน้าที่  และงบประมาณของ

เทศบาลตำบลไผ่เท่านั้น  จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลไผ่ทราบ   ขอขอบคุณค่ะ

 

                                                                                               

                                                                                                                 สมจิตร  ภูคงน้ำ

                                                                     (นางสมจิตร  ภูคงน้ำ)

                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่