คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

 

  

นายประครอง  สุไผ่โพธิ์

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลไผ่

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่

วันที่   ๑๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่

 

*********************

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

                              ตามที่เทศบาลตำบลไผ่   จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้การเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งกระผม  นายประครอง  สุไผ่โพธิ์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่  เลือกกระผมให้เป็นนายกทศมนตรีตำบลไผ่                              

                                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  และข้อ  ๑๗๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบบาลท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒

                                    กระผม นายปะครอง  สุไผ่โพธิ์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่  ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่  ขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่  ต่อหน้าสภาเทศบาลตำบลไผ่  อันทรงเกียรติแห่งนี้  ดังนี้

                    ๑. ด้านโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค

                                ๑.๑  ปรับปรุงสภาพถนน  ระบบรางระบายน้ำ  เพื่อความสะดวกในการสัญจร

 

                         ๑.๒  ขยายไฟฟ้าชุมชน  และถนน  เพื่อสนับสนุนการกษตรและวิสาหกิจชุมชน

                   ๒. ด้านคุณภาพชีวิต

                        ๒.๑  ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้

                        ๒.๒  สนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา  การแข่งขัน  และการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดี

                                ของเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติ

                         ๒.๓  ปรับปรุงสนามกีฬากลางของเทศบาลตำบลไผ่ให้ได้มาตรฐาน

                         ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ได้มีคุณภาพแะสุขภาพชีวิตที่ดี

                   ๓. ด้านเศรษฐกิจ

                          ๓.๑  จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  ถนน  และไฟฟ้าเพื่อการกษตร

                          ๓.๒  พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๔. ด้านพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

                          ๔.๑  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของชุมชนด้วยการบริหารจัดการ

                                 ที่เป็นมาตรฐาน

                                  ๔.๒  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

                               และถูกสุขลักษณะที่ดี

                   ๕. ด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม

                          ๕.๑  อนุรักษ์แะส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี

                          ๕.๒  จัดงบประมาณพื่่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู  วัฒนธรรมประเพณี

                         ๖. ด้านสังคมสงเคราะห์และป้องกันสาธารณภัย

                                 ๖.๑  มีเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  และผู้ติดชื้อเอดส์  ผู้พิการ  ผู้ประสบภัย                                               และผู้ด้อยโอกาส

                                  ๖.๒  จัดให้มีงบประมาณสนับสนุน  การพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาานของ อปพร.

                                  ๖.๓   ตายขน  คือมีการบริหารรถกู้ชีพ  EMS กรณีมีผู้เสียชีวิต

                                  จนช่วย  คือ  การช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

                                   ป่วยส่ง  คือมีการบริการรถบริการรถกู้ชีพ EMS  และดูแลประชาชนตำบลไผ่  

                          ๗.  ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการวางราากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

                                    ๗.๑  โครงการทั้งหมดของเทศบาลจะต้องผ่านขั้นตอนประชาคมหมู่บ้านสอดคล้องกับ

                                    หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

                           ๗.๒  จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ  และพัฒนาสื่อการสื่อสารเพื่อชุมชน

                           ๗.๓  ปรับปรุงการบริหารจัดการเทศบาลให้ทันต่อความต้องการของประชาชน

                               นโยบายทั้ง  ๗  ด้าน ที่กล่าวมาแล้วนั้น  ล้วนเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลไผ่  ดังนั้นการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ  แต่ละโครงการ  สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยายที่มีอยู่  ๗  ด้าน  และปัจจัยที่สำคัญคือ    การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

                               กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งในส่วนของสภาเทศบาลตำบลไผ่    และประชาชน  ที่จะนำการแถลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง  และในการนี้  กระผมขอแนะนำ  ทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของ  กระผม  ดังนี้

                   ๑.  นายนงค์   คำพิศมัย                     ตำแหน่ง    รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๒.  นางสาวกนกกาญจน์  ภูผาสุข         ตำแหน่ง     รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๓.  นางทัศนีญา  อันทะระ                   ตำแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                   ๔.  นายสำเนียง  นันบุญ                     ตำแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                              กระผมขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ทุกท่านทราบว่า  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหาร  กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่  ให้มีความก้าวหน้า  โดยดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลไผ่แห่งนี้  และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่จะร่วมมือทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ  เพราะเป้าประสงค์ของเราทุกคนคือ ประโยชน์สุขของประชาชน ชาวตำบลไผ่"

                                       แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น  ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน  รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน  แถลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน  ผลักดันให้บังกิดเป็นรูปธรรม  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลไผ่ต่อไป  จึงแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลไผ่  ทราบ  ขอบคุณครับ

 

                                                                                                  ประครอง  สุไผ่โพธิ์

                                    (นางประครอง  สุไผ่โพธิ์)

                                     นายกเทศมนตรีตำบลไผ่