สภาพทั่วไปเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้
          ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาจารย์ และตำบลขมิ้น
          ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอดอนจานและตำบลเหนือ
          ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองกุง
          ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพนทอง

มีเนื้อที่ ๔๒.๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๖๒๕ ไร่
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลไผ่ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศเหนือ และบริเวณพื้นที่ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ดอน ความหนาแน่นของประชากร ๑๑๑ คนต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไผ่ มี ๙ หมู่บ้าน
หมู่ ๑ บ้านหนองโพน หม่ ๒ บ้านหนองไผ่
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม หมู่ ๔ บ้านคำเม็ก
หมู่ ๕ บ้านโนนสะอาด (บางส่วน) หมู่ ๖ บ้านเริงนาแก
หมู่ ๗ บ้านโคกกว้าง หมู่ ๘ บ้านดอนสวรรค์
หมู่ ๙ บ้านโนนทอง

จำนวนประชากรในหเขตเทศบาลตำบลไผ่

 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

บ้านหนองโพน

248

222

470

129

บ้านหนองไผ่

293

293

586

157

บ้านโคกล่าม

500

489

989

245

บ้านคำเม็ก

343

375

718

236

บ้านโนนสะอาด

38

39

77

41

บ้านเริงนาแก

229

260

489

149

บ้านโคกกว้าง

482

478

960

242

บ้านดอนสวรรค์

285

313

598

185

บ้านโนนทอง

148

148

296

95

รวมทั้งสิ้น

2,566

2,617

5,183

1,479