สภาพทั่วไปเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้
          ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาจารย์ และตำบลขมิ้น
          ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอดอนจานและตำบลเหนือ
          ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองกุง
          ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพนทอง

มีเนื้อที่ ๔๒.๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๖๒๕ ไร่
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลไผ่ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศเหนือ และบริเวณพื้นที่ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ดอน ความหนาแน่นของประชากร ๑๑๑ คนต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไผ่ มี ๙ หมู่บ้าน
หมู่ ๑ บ้านหนองโพน หม่ ๒ บ้านหนองไผ่
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม หมู่ ๔ บ้านคำเม็ก
หมู่ ๕ บ้านโนนสะอาด (บางส่วน) หมู่ ๖ บ้านเริงนาแก
หมู่ ๗ บ้านโคกกว้าง หมู่ ๘ บ้านดอนสวรรค์
หมู่ ๙ บ้านโนนทอง

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไผ่

 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

บ้านหนองโพน

24๗

22๖

47๓

๑๓๑

บ้านหนองไผ่

29๐

2๘๙

5๗๙

15๘

บ้านโคกล่าม

500

4๙๕

9๙๕

2๕๓

บ้านคำเม็ก

3๓๙

37๐

7๐๙

2๔๕

บ้านโนนสะอาด

38

๔๒

๘๐

4๓

บ้านเริงนาแก

2๓๗

26๖

๕๐๓

1๕๑

บ้านโคกกว้าง

4๖๘

47๖

9๔๔

24๘

บ้านดอนสวรรค์

28๖

3๐๗

59๓

๑๙๘

บ้านโนนทอง

1๕๖

148

๓๐๔

๑๐๒

รวมทั้งสิ้น

2,56๑

2,61๙

5,18๐

1,๕๒๙