ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  ทุกกลุ่มในเขตเทศบาลตำบลไผ่  จำนวน  ๓  กลุ่ม


 

๑.  กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง  บ้านโคกล่าม  (สินค้า OTOP)

ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๓  บ้านโคกล่าม  ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธานกลุ่ม  นางห่ม  สุริยะบุญ


  

๒.  กลุ่มถักไหมพรม  บ้านโคกกว้าง 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  บ้านโคกกว้าง  ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ประธานกลุ่ม  นางสาวอ๋อย  ชัยมาตร


  

๓. กลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า

ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานกลุ่ม  นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย