ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และรางระบายน้ำ

  
 
 


พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ