ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคน

งานจ่ายเบี้ยยังชีพ

  

 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  

   

 การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์