พันธกิจการพัฒนา

**************************

              พันธกิจการพัฒนา

                 ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

                ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ

                ๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สมดุลและยั่งยืน  โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  และส่งเสริมกลุ่มการผลิตต่างๆ  

                ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  และการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                ๕.  พัฒนาการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

                ๖.  พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

                ๗. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การบริหาร  และการปกครองให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

                ๘.  พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

 

                                                                   ********************