ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

......................................................

                         ๑. ด้านการศึกษา  เทศบาลตำบลไผ่ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนปฐมวัย  ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  ศูนย์  ได้แก่

                             ๑.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก

                             ๑.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน

                         ๒.  ด้านศาสนา  มีวัดในเขตเทศบาลตำบลไผ่  จำนวน  ๗  วัด  ได้แก่

                              ๒.๑  วัดสุมังคลาราม  บ้านหนองโพน

                              ๒.๒  วัดป่าอุดมพร  บ้านหนองโพน

                              ๒.๓  วัดศรีสุมังคลาราม  บ้านหนองไผ่

                              ๒.๔  วัดศรีวนาราม  บ้านโคกล่าม

                              ๒.๕  วัดป่าสามัคคีธรรม  บ้านโคกล่าม

                              ๒.๖  สำนักสงฆ์ธารน้ำใส  บ้านคำเม็ก

                              ๒.๗  วัดโนนไฮวนาราม   บ้านโคกกว้าง

                              ๒.๘  วัดคำเม็กโนนทอง  บ้านโนนทอง

 

                       ๓.  ด้านวัฒนธรรม  มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป  ได้แก่    บุญคูณลาน  บุญข้าวจี่  บุญผะเหวต  บุญสงกรานต์  บุญบั้งไฟ  บุญเบิกบ้าน  บุญข้าวพรรษา  บุญข้าวประดับดิน  บุญข้าวสาก  บุญออกพรรษา  บุญกฐิน  ประเพณีลอยกระทง

 

            *************************                      

                            

                               

กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก