คำขวัญเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่

บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส     ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีสาธารณูปโภคครบครัน        มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง