เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร