แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(บริหารท้องถิ่น/อำนวยการท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(วิชาการ/ทั่วไป)

ตัวอย่างแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน