คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่

 

 
นางสมจิตร  ภูคงน้ำ
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่
โทร.087-2241346

 
นายนงค์  คำพิศมัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่
โทร.093-1097472 


นางสาวณธิณิฐ  ล่ำสัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่
โทร.086-8950964

 
นางสาวลำแพน คำหงษา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่
โทร.062-9908365


นายแสวง พันธุ์กิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่
โทร.089-7100611