นโยบายการบริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งแต่งตั้งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรี

คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่