นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf

นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf

 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf

นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf

นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf

นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf

นายช่างไฟฟ้า.pdf

จพง_ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf