ITA

โครงสร้างเทศบาลตำบลไผ่
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่
 
อำนาจหน้าที่
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการดำเนินงาน
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ติดต่อเรา
 
บริการออนไลน์(E-servic)
 
การปรเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่
 
คู่มือการให้บริการ
 
Facebook เทศบาลตำบลไผ่
 
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
 
สถิติการให้บริการ
 
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์
 
รับฟังความคิดเห็น
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต