นางอุไร ราชสมบัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่

083-3400107


นายมงคล สุไผ่โพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่

085-6442789


นางสาวปอลจิต นาถมทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่

 

 
นายณงค์วิทย์  เกษกระทึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

098-1896334


นายมงคล  สุไผ่โพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2

085-6442789

 
นางจำนงค์  ภูพันใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1
 

063-7861139

 
นางเพชรสุพรรณ  อารีเเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

080-0645352

  
นางอุไร  ราชสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

083-3400107


นางกัญยา  ศรีบุรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2
 

065-3409434

 
นายณัฐพล  พันธ์ประดับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

083-3473944

 
นางไพรวรรณ  ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

086-2239063

 
นายสมพร  ถิ่นวาสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

062-5537254

 
นายอนุชิต  ภูคงน้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

093-4672910

  
นางสมัคร  วิลาชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 1

061-3744395

 
นายไมตรี  สุริยะบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2
 

061-0868877