นางอุไร  ราชสมบัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่


นายสงคราม  ไชยคำมิ่ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่

 
 

นางเพชรสุพรรณ  อารีเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1นายสงคราม  ไชยคำมิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2นายมงคล  สุไผ่โพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1


 
นางจำนงค์  ภูพันใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

 
 
นายบัวพา  นันบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1นายประกิจ  มีดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2นางทัศนีญา  อันทะระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1


 
นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

 

นางสาวธัญรัตน์  อิ่มพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1นางอุไร  ราชสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

 
  
นายสมาน  หารฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 1


  
นายทองม่วง  ถิ่นสำอางค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2