������������������������������������������������������นายอดุลย์  ภูปลื้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก 

   โรงเรียนบ้านคำเม็ก  บุคลากรครู  8  คน  จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  83  คน  นักเรียนชาย  44  คน  นักเรียนหญิง  39  คน