บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 นางบุญโฮม  ล่ำสัน     ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่  หมู่ 2

ประชากร  573  คน 

ชาย   291  คน  

หญิง  282  คน 

จำนวนครัวเรือน  135  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านหนองไผ่  หมู่ ๒

 

** กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม **

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

   

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **