��������������������������������� ������������ 2

 

 

 

 

 

  นายภักดี  อิ่มพูล      

ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่  หมู่ ๒

ประชากร  ๕๗๖  คน 

ชาย   ๒๘๖  คน  

หญิง  ๒๙๐  คน 

จำนวนครัวเรือน  ๑๕๘  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านหนองไผ่  หมู่ ๒

 

** กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม **

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

   

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **

   

   

      

   

   

   

 ***********************************

 

สนามกีฬา