บ้านโคกล่าม หมู่ 3นายวิระชัย  สุริยะบุญ    

ผู้ใหญ่บ้านโคกล่าม  หมู่

ประชากร  ๙๘๙ คน 

ชาย  ๔๙๘  คน 

หญิง  ๔๙๑  คน 

จำนวนครัวเรือน   ๒๕๗   ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโคกล่าม  ม.3

 

   **  กิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม  ** 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่  บ้านโคกล่าม  ม.3     

    

   

   

 ************************************

 

สนามกีฬา