บ้านโคกล่าม หมู่ 3นายวิระชัย  สุริยะบุญ
    ผู้ใหญ่บ้านโคกล่าม  หมู่ 3

ประชากร  956 คน 

ชาย  485  คน 

หญิง  471  คน 

จำนวนครัวเรือน  212  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโคกล่าม  ม.3

 

   **  กิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม  ** 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่  บ้านโคกล่าม  ม.3