บ้านคำเม็ก หมู่ 4

 

นางสาวถาวร  พันผาด

ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก  หมู่ 4

ประชากร  709  คน 

ชาย  339 คน 

หญิง  370  คน 

จำนวนครัวเรือน  245  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

 บ้านคำเม็ก  หมู่ ๔


  **  กิจกรรมเชิดชูคนดี  *

            

   

   

   

 

**กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า**

   

 

**กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**