บ้านคำเม็ก หมู่ 4

 

 

 

 


 
นางสาวถาวร  พันผาด

ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก  หมู่ 4

ประชากร  721  คน 

ชาย  357 คน 

หญิง  364  คน 

จำนวนครัวเรือน  208  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

 บ้านคำเม็ก  หมู่ ๔


  **  กิจกรรมเชิดชูคนดี  *

            

   

   

   

 

**กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า**

   

 

**กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**