������������������������������ ������������ 4

 

นางสาวถาวร  พันผาด

 

ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก  หมู่ ๔

ประชากร  ๗๐๙  คน 

ชาย  ๓๓๗ คน 

หญิง  ๓๗๒ คน 

จำนวนครัวเรือน  ๒๔๙  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

 บ้านคำเม็ก  หมู่ ๔


  **  กิจกรรมเชิดชูคนดี  *

            

   

   

   

 

**กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า**

   

 

**กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**