บ้านโนนสะอาด หมู่ 5นายแผน  โคตรวงศ์      ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด  หมู่
5

ประชากร 80  คน 

ชาย   38  คน 

หญิง  42 คน 

จำนวนครัวเรือน  43  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโนนสะอาด  หมู่ ๕

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

 

   

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

    

 

 

**  โครงการอบรมทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ **