������������������������������������ ������������ 5นายแผน  โคตรวงศ์      

ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด  หมู่

ประชากร     ๘๑     คน 

  ชาย       ๓๘    คน 

  หญิง     ๔๓     คน 

จำนวนครัวเรือน     ๔๓     ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโนนสะอาด  หมู่ ๕

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

 

   

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

    

 

 

**  โครงการอบรมทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ **