บ้านเริงนาแก หมู่ 6          นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา
          

ผู้ใหญ่บ้านเริงนาแก  หมู่ 6

ประชากร   503 คน 

ชาย   237  คน 

หญิง   66  คน 

จำนวนครัวเรือน  151  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่ 

บ้านเริงนาแก  หมู่  ๖

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

   

   

   

   

 

**  กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

   

 

**  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **

   

   

**********************************

 

สนามกีฬา