บ้านเริงนาแก หมู่ 6          นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา
          

ผู้ใหญ่บ้านเริงนาแก  หมู่ 6

ประชากร  455  คน 

ชาย  212 คน 

หญิง 243 คน 

จำนวนครัวเรือน  122  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่ 

บ้านเริงนาแก  หมู่  ๖

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

   

   

   

   

 

**  กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

   

 

**  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **