บ้านเริงนาแก หมู่ 6       

  นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา          

ผู้ใหญ่บ้านเริงนาแก  หมู่ ๖

ประชากร   ๔๙๓   คน 

ชาย    ๒๓๑   คน 

หญิง    ๒๖๒   คน 

 

จำนวนครัวเรือน  ๑๕๔  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่ 

บ้านเริงนาแก  หมู่  ๖

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

   

   

   

   

 

**  กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

   

 

**  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **

   

   

**********************************

 

สนามกีฬา