บ้านโคกกว้าง หมู่ 7

 

นายศักดิ์ดา  พันธุ์ประดับ 

ผู้ใหญ่บ้านโคกกว้าง  หมู่ 7 

ประชากร  944  คน 

ชาย  468 คน 

หญิง  476  คน 

จำนวนครัวเรือน   248  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโคกกว้าง  หมู่ 7

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **

  

   

   

 

 

**กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม**