������������������������������������ ������������ 7

 

นายศักดิ์ดา  พันธุ์ประดับ 

ผู้ใหญ่บ้านโคกกว้าง  หมู่ ๗ 

ประชากร  ๙๔๘  คน 

ชาย    ๔๗๑   คน 

หญิง    ๔๗๗    คน 

จำนวนครัวเรือน   ๒๕๕  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านโคกกว้าง  หมู่ ๗

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **

  

   

   

 

 

**กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม**