บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8              นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี            

ผู้ใหญ่บ้านดอนสวรรค์  หมู่ 8

ประชากร  585  คน 

ชาย  285 คน 

หญิง  144 คน 

จำนวนครัวเรือน  301  ครัวเรือน

 

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านดอนสวรรค์  หมู่  ๘

 

 ** กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม **

   

   

   

 

**  กิจกรรมงานศพปลอดหล้า **

   

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **