��������������������������������������� ������������ 8         

    นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี            

 

ผู้ใหญ่บ้านดอนสวรรค์  หมู่ ๘

ประชากร    ๕๙๔    คน 

ชาย    ๒๘๖    คน 

หญิง    ๓๐๘    คน 

จำนวนครัวเรือน  ๒๐๖  ครัวเรือน

 

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านดอนสวรรค์  หมู่  ๘

 

 ** กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม **

   

   

   

 

**  กิจกรรมงานศพปลอดหล้า **

   

 

**  กิจกรรมเชิดชูคนดี  **

      

   

 

 *****************************

สนามกีฬา