บ้านโนนทอง หมู่ 9         นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย
         

ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง  หมู่ 9

ประชากร  304 คน

ชาย  156  คน 

หญิง  148  คน 

จำนวนครัวเรือน   102  ครัวเรือน