บ้านโนนทอง หมู่ 9         นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย
         

ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง  หมู่ 9

ประชากร  301 คน

ชาย  157  คน 

หญิง  144  คน 

จำนวนครัวเรือน   89  ครัวเรือน