������������������������������ ������������ 9     

   นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย         

ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง  หมู่ ๙

ประชากร    ๓๐๗   คน

ชาย    ๑๕๕    คน 

หญิง    ๑๕๒    คน 

จำนวนครัวเรือน   ๑๐๘  ครัวเรือน