คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่

 

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่

ที่ ๔๔๓/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.  ส.ต.ท.วัชรากร  จำปาบุรี ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒. นายชุมพล  ศิลแสน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายพชร  มีหาฤทธิ์   

ผู้อำนวยการกองช่าง  

กรรมการ

๔.

นางสาวสุนันสินี   เพิ่มสินธุ์   

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                                        

กรรมการ
๕. นายสงคราม  ไชยคำมิ่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖. นายสาวธัญรัตน์  อิ่มพูล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๗. -- - กรรมการและเลขานุการ
๘.

นางวิจิตรกมล  มะราชารี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙