������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

 

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่

ที่ ๔๔๓/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. นางสาวปอลจิต  นาถมทอง ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒. นายชุมพล  ศิลแสน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายพชร  มีหาฤทธิ์   

ผู้อำนวยการกองช่าง  

กรรมการ

๔.

นางสาวสุนันสินี   เพิ่มสินธุ์   

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                                        

กรรมการ
๕. นางทัศนีญา  อันทะระ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖. นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๗. นายณัฐพงศ์   อำภวา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการและเลขานุการ
๘.

นางวิจิตรกมล  มะราชารี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ