คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่

 

๑. นางสมจิตร  ภูคงน้ำ    นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒. นายนงค์  คำพิศมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ กรรมการ
๓. นางสาวณธิณิฐ  ล่ำสัน   รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ กรรมการ
๔.  นางเพชรสุพรรณ  อารีเอื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๕.  นายทองม่วง  ถิ่นสำอางค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๖. นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่   กรรมการ
๗. นายสมหมาย  คำประสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘.  นายอำนวย  หารฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๙.  นายสุวิทย์  ทบแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๑๐.  นายสมาน  เหมกุล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
๑๑. นายทรัพย์  วรรณอำไพ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
๑๒.  น.ส.ชณัฏฐ์กาญจน์   ทรัพย์สมบัติ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
๑๓.  นางอุไร  ราชสมบัติ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๑๔.  นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๑๕.  นายศักดิ์ดา  พันธุ์ประดับ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
 ๑๖.  ส.ต.ท.วัชรากร  จำปาบุรี ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการและเลขานุการ
๑๗.   - ว่าง -    - ว่าง -  ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่  ที่  ๔๔๕/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙