������������������������������������������������������������������นายทรัพย์  วรรณอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายนโรงเรียนหนองโพนวิทยายน  บุคลากรครู  4  คน  จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 56  คน 
อนุบาล  2     จำนวน    8     คน

อนุบาล  3     จำนวน    10    คน

ประถมศึกษาปีที่  1      จำนวน    8   คน

ประถมศึกษาปีที่  2     จำนวน    7  คน

ประถมศึกษาปีที่  3    จำนวน     5    คน

ประถมศึกษาปีที่  4    จำนวน      5      คน

ประถมศึกษาปีที่   5     จำนวน     6      คน

ประถมสึกษาปีที่  6    จำนวน    7     คน

สนามกีฬา