คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  นายณรงค์วิทย์  เกษกระทึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่   ประธานกรรมการ
๒.  นายไมตรี  สุริยะบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๓.  นางกัญยา  ศรีบุรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๔.  นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๕.  นายวิระชัย  สุริยะบุญ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖.  นายอรุณ  เนาวะเศษ    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๗.  นายธนบูลย์  คนหาญ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๘.  นายชุมพล  ศิลแสน    ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๙.  นายณัฐพงศ์  อำภวา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ/เลขานุการ
๑๐.  นางบุญโฮม  ล่ำสัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑.  นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ