คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่

ที่ ๔๔๔/๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  นายมงคล  สุไผ่โพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่   ประธานกรรมการ
๒.  นางทัศนีญา  อันทะระ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๓.  นายสมาน  หารฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๔.  นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๕.  นายวิระชัย  สุริยะบุญ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
๖.  นายอรุณ  เนาวะเศษ    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๗.  นายธนบูลย์  คนหาญ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๘.  นายชุมพล  ศิลแสน    ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๙.  - ว่าง - - ว่าง - กรรมการ/เลขานุการ
๑๐.  นางบุญโฮม  ล่ำสัน      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑.  นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 

ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙