คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่
สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์                                    ที่ปรึกษา  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์                                 ที่ปรึกษา  
๑. นางสมจิตร  ภูคงน้ำ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ(๑)
๓. นางอุไร  ราชสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ(๒)
๔. นายสมาน  หารฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๕. นายมงคล  สุไผ่โพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการ
๖. นายธนบูลย์  คนหาญ ผู้อำนวยการ  รพสต.หนองโพน กรรมการ
๗. นายหนูกัน  ถิ่นประสาท อสม. กรรมการ
๘. นางสาวยุพิน  ภูคงน้ำ อสม. กรรมการ
๙. นางบุญโฮม  ล่ำสัน  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ
๑๐. นางสาวถาวร  พันผาด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ
๑๑. นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรรมการ
๑๒. นางเพชรสุพรรณ  อารีเอื้อ  ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ กรรมการ
 ๑๓ นายสุวิทย์  ทบแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๔. ส.ต.ท.วัชรากร  จำปาบุรี ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายณัฐพงศ์  อำภวา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางจินดา  โยธารินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗ นางสุกัญญา  อินทรักษ์                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                            
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘ นายชุมพล  ศีลแสน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ