���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

๑.  นายกเทศมนตรีตำบลไผ่   ที่ปรึกษา
๒.  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่   ที่ปรึกษา
๓.  กำนันตำบลไผ่   ที่ปรึกษา
๔.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน   ที่ปรึกษา
๕.  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่   ที่ปรึกษา
๖.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ทุกโรงเรียน   ที่ปรึกษา
๗.  นายอาทิตย์  ภูผาสุข นักพัฒนาชุมชน ที่ปรึกษา
๘.นางสมพาน  ภูนบทอง นักพัฒนาชุมชน ที่ปรึกษา
     
๑.  นายสมหมาย  คำประสาร        บ้านโคกกว้าง ประธาน
๒.  นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย        บ้านโนนทอง รองประธาน
๓.  นางสาวสุนันสินี   เพิ่มสินธุ์       บ้านหนองโพน เลขานุการ
๔.  นางสาววิลาวัลย์  ผิวผัน       บ้านเริงนาแก ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.  นายวิระชัย  สุริยะบุญ         บ้านโคกล่าม เหรัญญิก
๖.  นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย           บ้านคำเม็ก  ผู้ช่วยเหรัญญิก
๗.  นางสมพร  ปรีศิริ          บ้านโนนทอง นายทะเบียน
๘.  นางอวยพร  จำเริญพิมพ์   บ้านเริงนาแก นายทะเบียน
๙.  นายอำนวย  หารฤทธิ์ บ้านคำเม็ก ฝ่ายสวัสดิการ
๑๐.  นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี บ้านดอนสวรรค์    ฝ่ายสวัสดิการ
๑๑.  นายแผน  โคตรวงศ์ บ้านโนนสะอาด ฝ่ายสวัสดิการ
๑๒.  นายเดิน  ถินประสาท     บ้านโคกล่าม    ประชาสัมพันธ์
๑๓.  นายสัมพันธ์   พิมล   บ้านหนองโพน ประชาสัมพันธ์
๑๔.  นายสมัย  ไกยสิงห์    บ้านหนองไผ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
๑๕.  นางไพรวัลย์  คำเนตร บ้านหนองไผ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
๑๖.  นางมะลิวัน  ถินจำลอง บ้านดอนสวรรค์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน