คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่

 

๑.   นางสมบัติ  พันธ์กิจ

ประธานกลุ่มสตรี  หมู่  ๓ 

ประธานคณะทำงาน
๒.  นางทองใบ  อันทะศรี ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมู่  ๗  รองประธานคณะทำงาน
๓.  นายธัญญกร  ยลถวิล ประธานกลุ่มเยาวชน  หมู่  ๖  เหรัญญิกคณะทำงาน
๔.  นายสิทธิพล  จำเริญพัฒน์ ประธานกลุ่มเยาวชน  หมู่  ๒  เลขานุการคณะทำงาน
๕.  นางสุพรรณี  รื่นเปรม ประธานกลุ่มสตรี  หมู่ ๑ คณะทำงาน
๖.   นายศักดิ์ดา  พันธ์ประดับ ประธานกลุ่มเยาวชน  หมู่  ๗ คณะทำงาน
๗.  นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย ประธานกลุ่มสตรี  หมู่  ๔ คณะทำงาน
๘.  นางสาวอรทัย  ชอบศิลป์ ประธานกลุ่มสตรี  หมู่  ๒ คณะทำงาน
๙.  นางทองมี  ทรัพย์วิบูลย์ ประธานกลุ่มสตรี  หมู่  ๗ คณะทำงาน
๑๐.  นางสาวกรรณิการ์  ไร่เกื้อ ประธานกลุ่มสตรี  หมู่  ๖ คณะทำงาน
๑๑.  นางสาวถาวร  พันผาด ประธานกลุ่มเยาวชน  หมู่  ๔ คณะทำงาน
๑๒.  นางห่ม  สุริยะบุญ ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  หมู่ ๓

คณะทำงาน

๑๓.  นางติ๋ม  ดีตรุษ

๑๔.  นายปราโมทย์  ภูบุญศรี

๑๕.  นางสมจิตต์  เขจรลาภ

๑๖.  นายอาทิตย์  ภูผาสุข

ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่  ๕

ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่  ๘

ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่  ๙

รรท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

๑๗.  นางสมพาน  ภูนบทอง นักพัฒนาชุมชน                                         ที่ปรึกษา
 ๑๘.  - ว่าง -  - ว่าง -         ที่ปรึกษา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไผ่    ที่    ๕๔๖/๒๕๕๗    ลงวันที่    ๑๙    สิงหาคม    ๒๕๕๗     มีวาระการดำรงตำแหน่ง  ๒   ปี    ตั้งแต่วันที่    ๑๙    สิงหาคม    ๒๕๕๗    เป็นต้นไป