คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

 

๑.  นางสมจิตร  ภูคงน้ำ    นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒. - ว่าง -         ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา กรรมการ
 ๓.  นายสำเร็จ  ผลเลิศ           ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๔.  นางจีราภรณ์  สุมา         ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๕.  นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย       ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๖.  นางกำยาน   ดรภาบุญ       ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๗.  นางอ่อนจันทร์  สุวรรณ     ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๘.  นางสาวสังวาลย์  หารฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กรรมการ
๙.  นางอำพร  รักสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ