คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน

 

๑.  นางสมจิตร  ภูคงน้ำ    นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ประธานกรรมการ
๒.  -   ว่าง   -      ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา กรรมการ
๓.  นายทองบ่อ  พันพิพิธ    ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๔.  นายธงชัย  แช่มช้อย      ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๕.  นางอุบล  กุลสุวรรณ       ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๖.  นางรำแพน  คำหงษา         ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๗.  นางรินธิมล  ยลไชย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กรรมการ
๘.  นางลำไย  ศรีเสนพิลา ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ