������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

๑.

นางสมจิตร  ภูคงน้ำ

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่(เครือข่ายภาครัฐ)

ประธานสภาวัฒนธรรมฯ

๒.

- ว่าง-

-

รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ คนที่ ๑

นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย

ภาคชุมชน

นายทะเบียน

๔.

นางสมนึก  นนทวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เหรัญญิก

๕.

นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์

ผู้ใหญ่บ้านหนองโพน

ปฏิคม

๖.

นายอรุณ  เนาวะเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา

ประชาสัมพันธ์

๗.

นายนงค์  คำพิศมัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

กรรมการ

๘.

นางสาวณธิณิฐ  ล่ำสัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

กรรมการ

๙.

นายสมาน  หารฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่

กรรมการ

๑๐.

นาทัศนีญา  อันทะระ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่

กรรมการ

๑๑.

นางมลิวรรณ์  คุณเศษ

ภาคชุมชน

กรรมการ

๑๒.

นางสาวลำแพน  คำหงษา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

กรรมการ

๑๓.

นางธัญรัตน์  อิ่มพูล

สมาชิสภาเทศบาลตำบลไผ่

กรรมการ

๑๔.

นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย

ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง 

กรรมการ

๑๕.

นายอำนวย  หารฤทธิ์

ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก

กรรมการ

๑๖.

นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี

ผู้ใหญ่บ้านดอนสวรรค์

กรรมการ

๑๗.

นายสาคร  ตาลาคุณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่

กรรมการ

๑๘.

นางจีราภรณ์  สุมา

ประธานกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า (เครือข่ายภาคธุรกิจ)

กรรมการ

๑๙.

นางกัญยา  ศรีบุรัมย์

กรรมการกองทุน SML (เครือข่ายภาคธุรกิจ)

กรรมการ

๒๐.

ส.ต.ท.วัชรากร  จำปาบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลไผ่

กรรมการละเลขานุการ

๒๑

นายวรเดช  ภูสะทด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ