������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

  ๑.  นายกเทศมนตรีตำบลไผ่   ประธาน
  ๒.  กำนันตำบลไผ่ ที่ปรึกษา
  ๓.  พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน คณะทำงาน
  ๔.  ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน คณะทำงาน
  ๕.  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลไผ่ (ศอช.ต.) คณะทำงาน
   ๖.  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลไผ่ (สอช.) คณะทำงาน
  ๗.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  คณะทำงาน
  ๘.  ผู้นำภาคประชาชนเทศบาลตำบลไผ่ คณะทำงาน
  ๙.  ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลตำบลไผ่ คณะทำงาน
  ๑๐.  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่  หรือผู้ที่นายกฯ  มอบหมาย คณะทำงานและเลขานุการ