������������������������������������������������������������������������ ������������.

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่

ที่  ๔๑๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.

.........................

                   ด้วยระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๔  กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์  อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล  ศูนย์ อปพร.เทศบาล ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครและศูนย์  อปพร. เมืองพัทยา  เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด  เพื่้อให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์  อปพร. เขตพื้นที่แต่งตั้ง  รวมกรรมการทั้งหมดไม่เกินสิบห้าคน  ในจำนวนนี้  ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการ  นั้น

                  ศูนย์  อปพร.เทศบาลตำบลไผ่ ได้ประชุมสมาชิก อปพร.  เทศบาลตำบลไผ่  เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐  คัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่  แล้ว  อาศัยอำนาจตามระเบียบฯ  ดังกล่าว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่  ดังนี้

 

๑.  นายมงคล  สุไผ่โพธิ์             

๒.  นายวิรภิษฐ์  เศรษฐากา                 

๓.  นางกัญยา  ศรีบุรัมย์              

๔.  นางทัศนีญา  อันทะระ                 

๕.  นายกุหลาบ  ปรีประเสริฐ                    

๖.  นายภิญโญ  พันธุ์รักษ์                

๗.  นายประเสริฐ  ตาวะสี       

๘.  นายศักดิ์ดา  พันธุ์ประดับ                 

๙.  นายวิระชัย  สุริยะบุญ                     

๑๐.  นางยุพิน  ภูคงน้ำ                 

๑๑.  นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์               

๑๒.  นางอุไร  ราชสมบัติ               

๑๓.  นาสาวถาวร  พันผาด                     

๑๔.  นายมิตรชัย  นันบุญ         

๑๕.  นางสาวธัญรัตน์  อิ่มพูล             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

เหรัญญิก

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

 

               

       โดยให้มีหน้าที่และการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร. พ.ศ.๒๕๔๙

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน มิถนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                                                                               สมจิตร   ภูคงน้ำ

                                                                                                                                            (นางสมจิตร  ภูคงน้ำ)

                                                                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลไผ่

          ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไผ่