������������������������������������������������ ������������������������ ������������. ���������������������������������������

 

 

คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่

ที่  ๒๑๐/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งฝ่ายต่างๆ  ของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลไผ่ 

.........................

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ  ๒๓  กำหนดให้ศูนย์  อปพร. เทศบาล  จัดตั้งฝ่ายต่างๆ  ในการบริหารงาน  และเทศบาลตำบลไผ่  ได้ประชุม  อปพร. กำหนดเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย  เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ไปแล้ว  นั้น

                    อาศัยอำนาจตามข้อ  ๒๓  แห่งระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงจัดตั้งฝ่ายต่างๆ  ของศูนย์  อปพร.  เทศบาลตำบลไผ่  ดังนี้

                   ๑.  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

๑.๑  นายเรียบ  ภูจักหิน                     หัวหน้าฝ่ายฯ

๑.๒  นายดาวเรือง  คำพิศมัย    

๑.๓  นายประสิทธิ์  โสกัลย์

๑.๔  นายเพื่อน  ยศธงชัย

๑.๕  นายประยูร  ถาวรรักษ์

๑.๖  นายหนูสิน   ตาลประดิษฐ์

                        

               

 

 

 

 

                  ๒.  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
               

๒.๑  นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย              หัวหน้าฝ่ายฯ

๒.๒  นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด

๒.๓  นายธง  วิลาชัย

๒.๔  นายโกมล  บุญนำมา

๒.๕  นายประเสริฐ  ตาวะสี

๒.๖  นายทองแดง  จำเริญไกร

๒.๗  นายวงค์  วิทเวศ

๒.๘  นายดารา  โสกัลย์

๒.๙  นายอำพร  โยธาศรี         

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  

                 ๓.  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
               

๓.๑  นางมลิวรรณ์  คุณเศษ                  หัวหน้าฝ่ายฯ

๓.๒  นายสุรพล  ศรีคำมี

๓.๓  นางภักดี  นามมุงคุณ

๓.๔  นางสมจิตต์  เขจรลาภ

๓.๕  นายจอง  เมธาวงศ์

 

 

 

 

 

                 

                  ๔.  ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
                

๔.๑  นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย                 หัวหน้าฝ่ายฯ

๔.๒  นายทองบ่อ  พันพิพิธ

๔.๓  นางติ๋ม  ดีตรุษ

๔.๔  นายกุหลาบ  ปรีประเสริฐ

๔.๕  นายมงคล  พิมพ์พงษ์ต้อน

๔.๖  นายสุดใจ  สำราญบุญ

๔.๗  นางกัญยา  ศรีบุรัมย์
   


 

               โดยให้มีหน้าที่และการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓
               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                           สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                                                                   

                                                                       (ลงชื่อ)     สมจิตร  ภูคงน้ำ

                                                                                  (นางสมจิตร  ภูคงน้ำ)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลไผ่

                                                                    ผู้อำนวยการศูนย์  อปพร. เทศบาลตำบลไผ่