คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ปี ๒๕๕๘

 

 

คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ที่  ๕๖ / ๒๕๕๘

 เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  ในระดับตำบลของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ปี  ๒๕๕๘

.....................................................

               เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เป็นรูปแบบการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin  Happiness  Model)   เกิดผลเป็นรูปธรรม  สมดุลทุกมิติ  บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมและทำงานเชิงบูรณาการที่ยึดประชาชนและพื้นที่เป้าหมายร่วมในการพัฒนาอันเป็นการพัฒนาคนและสังคมสู่สังคมคุณภาพของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ในปี ๒๕๕๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ  ในระดับตำบลของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ดังนี้

               ๑.  คณะกรรมการอำนวยการระดับตำบลในแต่ละตำบล  ประกอบด้วย

๑.  นายกเทศมนตรีฯ  

ประธานกรรมการ
๒.  กำนัน รองประธานกรรมการ
๓.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   กรรมการ
๔.  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ
๕.  เกษตรตำบล  กรรมการ
๖.  ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่ กรรมการ
๗.  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่ กรรมการ
๘.  พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล กรรมการ

๙.  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ระดับตำบล 

กรรมการ
๑๐.  เจ้าคณะตำบล   กรรมการ
๑๑.  ปลัดเทศบาลฯ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                ให้คณะกรรมการอำนวยการระดับตำบลมีหน้าที่อำนวยการ  กำกับติดตามการดำเนินงาน  โครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี  รายได้ดี  ในระดับตำบล  ให้บรรลุตามเกณฑ์ชี้วัดของโครงการ  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการระดับอำเภอ  ทุกเดือน

                 ๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  รายหมวดระดับตำบลในแต่ละตำบล  ประกอบด้วย

                      ๒.๑  หมวดคนดี
๑.  กำนัน ประธานกรรมการ
๒.  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รองประธานกรรมการ
๓.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  กรรมการ
๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นที่ กรรมการ
๕.  สารวัตรกำนัน กรรมการและเลขานุการ

                      ๒.๒  หมวดสุขภาพดี

๑.  ผู้อำนวยการ  รพ.สต. ประธานกรรมการ
๒.  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล รองประธานกรรมการ
๓.  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน กรรมการ
๔.  แพทย์ประจำตำบล กรรมการ
๕.  นักวิชาการประจำ  รพ.สต. กรรมการและเลขานุการ

                       ๒.๓  หมวดรายได้ดี

๑. นายกเทศมนตรีฯ       ประธานกรรมการ
๒. ตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        รองประธานกรรมการ
๓. เกษตรตำบล                            กรรมการ
๔. พัฒนากรตำบล                        กรรมการ
๕. หมอดินอาสาตำบล                    กรรมการ
๖. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)            กรรมการ
๗. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)                  กรรมการ
๘. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการและเลขานุการ

              ให้คณะกรรมการดำเนินงานทั้ง  ๓  คณะ  ประสานการดำเนินงาน  ดังนี้

   ๑.  สำรวจ  วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา  ศักยภาพของพื้นที่

   ๒.  จัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนตำบลเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด

   ๓.  จัดทำ  แต่งตั้ง  คำสั่งคณะทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

   ๔.  จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือน

   ๕.  จัดทำโครงการรองรับเพื่อการบรรลุตามตัวชี้วัด

   ๖.  สนับสนุนงบประมาณและประสานการระดมทุนในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการไม่น้อยกว่าแห่งละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

   ๗.  กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

   ๘.  ประเมินผลการประกวดหมู่บ้านในระดับตำบล

   ๙.  รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานฯ  ภายในไม่เกินวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  ต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับอำเภอทุกเดือน

   ๑๐.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับตำบลและดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

              สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                                                                    

                                                                              เลิศบุศย์  กองทอง

                                                                         (นายเลิศบุศย์  กองทอง)

                                                                         นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์