������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

  

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ    เทศบาลตำบลไผ่

นางสมจิตร   ภูคงน้ำ

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ที่ปรึกษา

นายนงค์  คำพิศมัย

นางสาวณธิณิฐ  ล่ำสัน

 

 

 

๑. นายเจริญ  ยลวิลาศ

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

 

 

 

ผู้สูงอายุบ้านเริงนาแก

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

 

 

 

ประธาน

๒. นายประเคน  พิมพะใส ผู้สูงอายุบ้านดอนสวรรค์ รองประธาน
๓. นายสำพันธ์  พิมล ผู้สูงอายุบ้านหนองโพน กรรมการ
๔. นางจีราภรณ์  สุมา ผู้สูงอายุบ้านคำเม็ก กรรมการ
๕. นายวงค์  วิทเวศ ผู้สูงอายุบ้านโคกกว้าง กรรมการ
๖. นายจิตร  ดีตรุษ ผู้สูงอายุบ้านโนนสะอาด กรรมการ
๗. นายทองสุข  วิลาชัย ผู้สูงอายุบ้านโคกล่าม กรรมการ
๘. นางดวงจันทร์  ขาวลา ผู้สูงอายุบ้านโนนทอง กรรมการ
๙. นายสาม  ไกยสิงห์ ผู้สูงอายุบ้านหนองไผ่ กรรมการ
๑๐. กำนันตำบลไผ่ ผู้แทนอาสาสมัคร กรรมการ
๑๑. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทนอาสาสมัคร กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ กรรมการ

๑๓.  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่

๑๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลไผ่

ผู้แทนเทศบาลตำบลไผ่

ผู้แทนเทศบาลตำบลไผ่

กรรมการ

กรรมการ

๑๕. นางสมพาน  ภูนบทอง นักพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ